O NÁS

Škole sa darí  v krátkej histórii trvania od roku 2004  úspešne zvládať    viacero úloh. Absolventi  sú žiadaní na trhu práce doma i v zahraničí.

Demografické trendy  vykazujú starnutie populácie, narastanie podielu populácie nad  60 rokov a tiež dlhovekosti.  Spoločným hodnotami sú  zdravie,  zabezpečovanie sociálnych služieb, ktoré jedinec  potrebuje  k samostatnému a nezávislému fungovaniu v každodennom živote, v spoločnosti ľudí.

Požiadavkou je  aj  dostupnosť a výber sociálnych  služieb pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb alebo v ich prirodzenom prostredí, domácnosti.

Absolventi školy nadobúdajú zručnosť pristupovať individuálne k zabezpečovaniu  opatrovateľských potrieb klienta, poskytovaniu sociálnych služieb. Podnikateľské spôsobilosti uplatňujú vo vedení vlastnej firmy.

Pedagogickí zamestnanci aktívne pripravujú odborné texty k výučbe, publikujú a sú zapojení do realizácie medzinárodných projektov.
Pracovníci školy a študenti uznávajú hodnoty, ktoré sa dotýkajú každého z nás: dôstojnosť, ľudskosť, kvalita života.

PhDr. Anna Krišková, PhD
riaditeľka školy