ŠTÚDIUM

Študijný odbor:
STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 76676 N

Forma a dĺžka štúdia:
denná, 2 roky, denné pomaturitné kvalifikačné štúdium
externá, 3 roky externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odbornej zložky vzdelania

Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A

Možnosti pracovného uplatnenia absoloventa: v pracovných pozíciách pri poskytovaní sociálnej služby, opatrovateľskej služby, starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, v prirodzenom prostredí klienta, v komunite.

Nadväzná odborná príprava: štúdium na VŠ v príbuzných odboroch

DENNÉ ŠTÚDIUM

EXTERNÉ ŠTÚDIUM